Demminer Tageblatt – 1917 – Band 1

Ausgabe Nr. 1 (03. Januar) bis Nr. 76 (31. März) des Demminer Tageblatt von 1917.

2021 - Demminer Heimatverein e.V.