Demminer Tageblatt – 1916 – Band 1

Ausgabe Nr. 1 (01. Januar) bis Nr. 77 (31. März) des Demminer Tageblatt von 1916.

2021 - Demminer Heimatverein e.V.