Demminer Tageblatt – 1890 – Band 1

Ausgabe Nr. 1 (01. Januar) bis Nr. 76 (30. März) des Demminer Tageblatt von 1890.

2021 - Demminer Heimatverein e.V.