Demminer Tageblatt – 1885 – Band 1

Ausgabe Nr. 1 (01. Januar) bis Nr. 76 (31. März) des Demminer Tageblatt von 1885.

2021 - Demminer Heimatverein e.V.